• Ταμεία/Σχέδια Σύνταξης και Προνοίας
  Πελάτες: 
  Το τμήμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα  υπηρεσιών σε κυβερνήσεις, ημικρατικούς οργανισμούς, τράπεζες, αερογραμμές, πολυεθνικές εταιρείες πετρελαιοειδών, συντεχνίες, καθώς και σε άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες οι οποίες διαθέτουν ταμεία συντάξεων ή προνοίας.

  Υπηρεσίες: 
  Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει υπηρεσίες από τη   σύσταση συνταξιοδοτικών σχεδίων μέχρι και τη σύνταξη κανονισμών και ιδρυτικών πράξεων, αναλογιστικές εκτιμήσεις και αλλαγές στα σχέδια, καθώς και για επενδύσεις και διαχείριση. Το τμήμα αυτό βοηθά επίσης τις διευθύνσεις των διαφόρων οργανισμών και τους υπαλλήλους  τους στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τις κυβερνητικές υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την εγγραφή του σχεδίου τους για φορολογικούς και νομικούς σκοπούς.

  • Μελέτες βιωσιμότητας για το σχεδιασμό και ίδρυση Σχεδίων/Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας
  • Σύσταση και Οργάνωση Σχεδίων/Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας
  • Ενοποίηση Ταμείων Συντάξεων ή/και Ταμείων Προνοίας και Ιδιωτικοποιήσεις
  • Νομικά επιβαλλόμενες και έκτακτες αναλογιστικές εκτιμήσεις για σκοπούς χρηματοδότησης και λογιστικούς σκοπούς
  • Μελέτες σκοπιμότητας για αλλαγές σε Σχέδια/Ταμεία Συντάξεων και Προνοίας
  • Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιλογή διαχειριστών επενδύσεων
  • Μελέτες μοντελοποίησης ενεργητικού  και παθητικού
  • Συμβουλές Διαχείρισης
  • Αναλογιστικός Έλεγχος
  • Άτομα Επικοινωνίας:

  Γραφείο Βηρυτού:
  κ. Iyad Hourani, Διευθύνων Αναλογιστής και Σύμβουλος, iyad@muhanna.com 

  Γραφείο Λευκωσίας:
  κ. Μαρίνος Θεοδοσίου, Ανώτερος Αναλογιστής, marinos.theodosiou@muhanna.com
 • Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας
  Πελάτες:
  Κυβερνήσεις και αρχές/οργανισμοί που διαχειρίζονται ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων 

  Υπηρεσίες:
  Η ίδρυση κρατικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι μια μακρά και απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται εμπειρία, όχι μόνο σε αναλογιστικά θέματα, αλλά και σε νομικά, φορολογικά και ακόμη θέματα κουλτούρας. Η σημερινή και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί λεπτομερείς μελέτες σκοπιμότητας πριν από την ίδρυση του και ακολούθως περιοδικές αναλογιστικές εκτιμήσεις. Το τμήμα, το οποίο στελεχώνεται από ομάδα αναλογιστών, συμβούλων διεύθυνσης και νομικών, προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών που απαιτεί η ίδρυση ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την αναλογιστική ανασκόπηση υφισταμένων συστημάτων. 

  • Μελέτες σκοπιμότητας για την ίδρυση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
  • Σύσταση σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης και αρμοδίων αρμόδιων τμημάτων
  • Απαιτούμενες από το νόμο αναλογιστικές μελέτες
  • Απαιτούμενες από το νόμο ή για άλλους σκοπούς βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβολές εσόδων και εξόδων
  • Μελέτες σκοπιμότητας για αναμόρφωση σχεδίων
  • Συγχώνευση ταμείων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης σχεδίων
  • Εκπαίδευση προσωπικού για αναλογιστικά τμήματα
  • Έρευνα

  Άτομα Επικοινωνίας: 
  Γραφείο Βηρυτού: 
  κ. Ibrahim Muhanna, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ibrahim@muhanna.com
  κ. Iyad Hourani, Διευθύνων Αναλογιστής και Σύμβουλος, iyad@muhanna.com 

  Γραφείο Λευκωσίας: 
  κα. Τασία Τσικκίνη, Ανώτερη Αναλογιστής, tasia.tsikinis@muhanna.com
 • Ασφάλειες Ζωής και Άλλων Κλάδων
  Πελάτες: ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στους κλάδους ζωής, υγείας ή γενικού κλάδου, χρηματοοικονομικοί οίκοι και τράπεζες. 

  Υπηρεσίες: υπηρεσίες σε εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, εξετάζοντας τα κέρδη από κάθε προϊόν, συμβουλεύοντας για νέες δομές αξιολόγησης ή σχεδιασμό νέων ανταγωνιστικών προϊόντων. Εκτός των τεχνικών αναλογιστικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικά θέματα, διαθέτουμε συστήματα διαχείρισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαχείριση, όπως για τις ανάγκες οργάνωσης γραφείων, αντασφαλίσεις και μελέτες μάρκετινγκ. Για άλλους γενικούς κλάδους ασφαλειών, όπως οχημάτων, θαλάσσης, πυρός κτλ, οι υπηρεσίες σχετίζονται με διατήρηση βέλτιστων επιπέδων για αντασφαλιστικούς σκοπούς, αξιολόγησης ασφαλίστρων, επιχειρηματικά σχέδια και άλλες υπηρεσίες 

  • Μελέτες Αγοράς
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Σχεδιασμός Προϊόντων και Μελέτες Κερδοφορίας Προϊόντων
  • Εκτίμηση Ενεργητικού και Παθητικού συμπεριλαμβανομένων υπολογισμών Ενσωματωμένης Αξίας
  • Εκτιμήσεις για Συγχωνεύσεις/Εξαγορές
  • Υπηρεσίες Μαρτύρων εμπειρογνωμοσύνης
  • Λογισμικά Συστήματα Διαχείρισης
  • Συμβουλές Μάρκετινγκ
  • Υπηρεσίες Εντεταλμένου Αναλογιστή
  • Επιχειρηματικά Σχέδια και Αιτήσεις για Εξασφάλιση Άδειας
  • Ολοκληρωμένη Σύσταση Ασφαλιστικών Εταιρειών στον Κλάδο Ζωής
  • Ολοκληρωμένη Σύσταση σε Bancassurance υπηρεσίες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείρισης
  • Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής

  Άτομα Επικοινωνίας: 

  Γραφείο Βηρυτού:
  κ. Ibrahim Muhanna, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ibrahim@muhanna.com 

  Γραφείο Λευκωσίας: 
  κ. Μαρίνος Θεοδοσίου, Ανώτερος Αναλογιστής, marinos.theodosiou@muhanna.com
 • Ωφελήματα Εργαζομένων και Αποζημιώσεις
  Πελάτες μας: κυβερνήσεις, ημικρατικοί οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες σε όλους τους τομείς υπηρεσιών

  Υπηρεσίες: εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε σχέση με επαγγελματικά σχέδια συντάξεων και ταμεία προνοίας, προσφέρουμε και υπηρεσίες αναφορικά με άλλα παρεμφερή ωφελήματα για τους εργοδοτούμενους, σε πελάτες μας που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα στην αναζήτηση προσοντούχου προσωπικού. Τα ωφελήματα αυτά, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για αναδιοργάνωση επιχειρήσεων όπως π.χ. σχέδια πρόωρης αφυπηρέτησης που μπορούν να σχεδιασθούν κατά τρόπο που να επιτρέπει την αναδόμηση και ανανέωση ιδιωτικών ή κυβερνητικών οργανισμών 

  • Σχεδιασμός σχεδίων για ωφελήματα πλεονασμού
  • Εκτίμηση του κόστους σχεδίων ωφελημάτων πλεονασμού
  • Ετοιμασία κλιμάκων μισθοδοσίας
  • Μελέτες κόστους μόνιμου προσωπικού σε σύγκριση με ανάθεση εργασιών σε τρίτους
  • Σχέδια Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης
  • Μαρτυρίες πραγματογνωμοσύνης για ωφελήματα εργοδοτουμένων
  • Άτομα Επικοινωνίας: 

  Γραφείο Βηρυτού:
  κ. Iyad Hourani, Διευθύνων Αναλογιστής και Σύμβουλος, iyad@muhanna.com 

  Γραφείο Λευκωσίας: 
  κ. Μαρίνος Θεοδοσίου, Ανώτερος Αναλογιστής, marinos.theodosiou@muhanna.com
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Πελάτες: Κυβερνήσεις, Υπουργεία Υγείας, Ασφαλιστικές Εταιρείες.

  Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες μας οι οποίες δεν αφορούν τον κλάδο ζωής, περιλαμβάνουν κυρίως εξειδικευμένες υπηρεσίες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψή, και όπως για τις ασφάλειες ζωής, προσφέρουμε το σύνολο των εργασιών που απαιτεί ένας οργανισμός ή σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα τεχνικά μας εργαλεία βοηθούν τους πελάτες μας στην ετοιμασία τυποποιημένων ή προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη σχεδίων κάλυψης, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την επεξεργασία των αναγκαίων αναπροσαρμογών. 

  • Μελέτες Αγοράς και Σκοπιμότητας
  • Επιχειρηματικά Σχέδια και αιτήσεις αδειοδότησης
  • Εκτιμήσεις Χρηματοδότησης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πριν και μετά την αφυπηρέτηση
  • Ωφελήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και δομές αξιολόγησης
  • Περιοδική αναθεώρηση ασφαλίστρων, ωφελημάτων και κάλυψης
  • Εκθέσεις παρακολούθησης και ανάλυσης διαχείρισης
  • Συμβουλές Διοίκησης
  • Αναλογιστικός Έλεγχος

  Άτομα Επικοινωνίας: 

  Γραφείο Βηρυτού: 
  κ. Ibrahim Muhanna, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ibrahim@muhanna.com 

  Γραφείο Λευκωσίας: 
  κα. Τασία Τσικκίνη, Ανώτερη Αναλογιστής, tasia.tsikinis@muhanna.com
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.